PROMIX ZRT.
Általános Szerződési Feltételei
hatályos 2015. október 1-től

A PROMIX ZRT. (székhely: 1211 Budapest, Corvin u. 18-24.; cégjegyzékszám: Főv. Bír. Cg. 01-10 045136; adószám: 13341046-2-43, Bankszámlaszám: MKB 10300002-20224479-00003285) – a továbbiakban: „ProMix” vagy „Társaság”) az I. pontban definiált tevékenységei kapcsán Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: „ÁSZF” vagy „Szerződés”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint határozza meg.

 

  1. ÁSZF tárgyi hatálya

A jelen ÁSZF hatálya alá tartoznak a Társaság azon gazdasági tevékenységei, amelynek keretében

(I) járművek (pl. metró, millenniumi földalatti vasút) belső felületein, (II) az oktatási intézményekbe telepített B/1 plakát kihelyezésére szolgáló kerethálózatban (SuliRáma), (III) járművek (pl. villamos, autóbusz, távolság-i és helyi buszjáratok stb.) külső felületein, (IV) Épületháló reklámon,  (V) Óriásplakát táblákon és egyéb reklám megjelenítésre alkalmas eszközön hirdetési felületeket értékesít, illetve azzal összefüggő egyéb reklámtevékenységet lát el (a továbbiakban: „Média”, vagy „Reklámtevékenység”).

  1. ÁSZF személyi hatálya, alkalmazási köre

Jelen ÁSZF a Társaság (ideértve alvállalkozóit és a Reklámtevékenység tekintetében a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló személyeket) és azon megrendelő közötti jogviszonyt szabályozza, aki az I. pontban megjelölt tárgyi hatály alá tartozó gazdasági tevékenység végzésére megbízást ad a ProMix részére (a továbbiakban együttesen: „Felek”).

A Felek közötti jogviszonyt – a jogszabályi rendelkezéseken felül – az ÁSZF és a Felek között létrejött egyéb írásbeli megállapodás (pl. Keretszerződés) szabályozza. Abban az esetben, amennyiben az ÁSZF és a Felek közötti egyéb megállapodás között eltérés van, úgy Felek között az egyéb írásbeli megállapodás alkalmazandó és élvez elsőbbséget.

Megrendelő részéről jelen ÁSZF kifejezett elfogadásának minősül, amennyiben Megrendelő jelen Szerződést aláírásával hitelesíti vagy amennyiben eseti megrendelő alapján a Társaság őt tájékoztatta arról, hogy a ProMix általános szerződési feltételeket alkalmaz és Megrendelő a megrendelését az alapján aláírta.

Megrendelő részéről jelen ÁSZF ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül, amennyiben Megrendelő korábbi megrendelése során jelen Szerződést aláírásával hitelesítette vagy amennyiben eseti megrendelése alapján a Társaság őt tájékoztatta arról, hogy a ProMix általános szerződési feltételeket alkalmaz és Megrendelő azon okiratot már aláírta és később eltérő formában (pl. e-mail vagy fax útján) újabb írásbeli megrendelést ad a Társaság részére.

Társaság biztosítja, hogy ÁSZF-et Megrendelő megfelelő módon megismerje. Megrendelő részére a megismerést biztosítja a Társaság székhelyén, weboldalán (www.promix.hu) illetve kérésére faxon, levélben vagy e-mail útján történő kézbesítés útján.

III.          Megrendelések létrejötte (Foglalás, megrendelés, visszaigazolás)

Média a megrendelést csak írásban (levélben vagy telefaxon, illetve az 1. pontban írt kivételes esetben e-mail útján), cégjelzéses papíron, cégszerűen aláírva fogadja el. Az üzletág sajátosságai miatt a Megrendelő megrendelését legalább 1 hónappal a bérleti időszak kezdete előtt köteles eljuttatni a Társasághoz. Kivételt képeznek ezen határidő alól a magazinok, amely vonatkozásban a megrendelést a Megrendelő legkésőbb a megjelenés előtt 14 nappal köteles eljuttatni a Társasághoz. Amennyiben a Társaság a megrendelést azonos tartalommal írásban visszaigazolja, Felek között létrejön az adott Reklámtevékenység tekintetében kötött szerződés az adott megrendelés és jelen ÁSZF szerinti tartalommal. Amennyiben a Társaság a megrendelést azonos tartalommal írásban nem igazolja vissza, úgy Felek között adott szerződés nem jön létre, illetve az a ProMix új ajánlatának minősül. Felek keret-megállapodásban jelen ÁSZF-től eltérhetnek, azonban kifejezett kizárástól eltekintve jelen ÁSZF rendelkezéseit keret-megállapodás esetén is alkalmazni kell.

A megrendelésnek tartalmaznia kell: (I) médium pontos megjelölését, (II) bérleti időszak tartamát, a kihelyezni kívánt plakátok számát, és a kihelyezés helyszíneire utaló információkat, (III) jármű esetében a felületek darabszámát és méretét, a járatok megnevezését, (V) a kategória-besorolással ellátott médiumnál a kategória megjelölését, (IV) épületháló esetén annak pontos helyszínét, méretét.

Ezen felül minden megrendelésnek tartalmaznia kell az 2008. évi XLVIII. törvény által előírt adatokat, a reklámozó azonosítására szolgáló adatokat, (pontos cégnév, cím, telefon, adószám, bankszámlaszám, cégjegyzékszám), szükség esetén nyilatkozat az előzetes minőségvizsgálati, vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettségről. Tartalmaznia kell továbbá a hirdetni kívánt termék, vagy szolgáltatás pontos megnevezését, azaz a hirdetés témáját.

A fentiektől eltérő módon leadott megrendeléseket a Társaság nem köteles teljesíteni. A megrendelésnek a fenti hiányosságaiból eredő károkért a Megrendelő tartozik felelősséggel.

Társaság megrendelést kizárólag a I. pontban körülírt tevékenységekre fogad el.  A megrendelt és lefoglalt felületeket 10 napig garantálja.

A megrendelés során konkrétan megjelölt ügyfél, termék, vagy szolgáltatás számára visszaigazolt hirdetési felületeket, járműveket a Megrendelő nem adhatja át más, a megrendelésben rögzítettől eltérő ügyfél, termék, vagy szolgáltatás számára.

A Megrendelő köteles legkésőbb a megrendelés időpontjában írásban megadni, a hirdetni kívánt termék vagy szolgáltatás pontos nevét, meghatározását. Amennyiben a Megrendelő reklám- vagy médiaügynökségként tevékenykedik, köteles a megrendelés időpontjában megadni az ügyfele nevét is. A Társaság által fenti bekezdésben részletezettek hiányosságai miatt visszautasított, vagy hatóságilag letiltott megrendelések esetén a Megrendelő köteles a megjelenés költségét/bérleti díjat, a letiltott hirdetések eltávolításának, vagy módosításának költségeit teljes egészében kifizetni.

A Társaság vállalja, hogy a Megrendelő ajánlatkérésére 24 órán belül (munkanapokat tekintetében) megküldi ajánlatát.

 

  1. Felek közötti jogviszony megszűnése

Felek közötti jogviszony megszűnik a szerződéses tartam lejártával, illetve a teljesítéssel.

Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy a megrendelés alapján létrejött jogviszonyt azonnali hatállyal felmondja, amennyiben a kreatív anyagot előzetesen nem egyeztette vele a Megrendelő, és annak tartalma sérti a Társaság vagy harmadik személy – jármű reklám esetén pedig a BKV Zrt. és BKK Zrt. vagy egyéb reklámeszköz-tulajdonos – jogait vagy üzleti érdekeit. Ezen esetben Megrendelő térítésre nem tarthat igényt, köteles azonban helyt állni az ez által esetlegesen okozott károkért.

A Megrendelő jogosult arra, hogy megrendelését legkésőbb a VIII. pont első bekezdésben meghatározott anyagleadási határidőhöz képest 6 héttel megelőzően kötbérmentesen írásban felmondja.

A Társaság felmondásnak tekinti, ha a Megrendelő egy általa megrendelt és a Társaság által visszaigazolt ügylettől teljes egészében visszalép. Ugyanígy a felmondásra vonatkozó feltételek érvényesek a Megrendelő mindazon módosítására is, amelyben a Megrendelő egy, már visszaigazolt ügyletben a plakátok darabszámát és/vagy a bérleti időszak futamidejét csökkenti. A kötbérfizetés alapjául ezekben az esetekben a kieső darabszám és/vagy a bérleti időszak bérleti díja szolgál. A Társaság vállalja, hogy a Megrendelő egyéb módosításra irányuló kéréseit a lehetőségek szerint figyelembe veszi, és kötbérmentesen teljesíti.

Ha a felmondás a VIII. pont első bekezdésben meghatározott anyagleadási határidőhöz képest

6 héten belül történik, a teljes bérleti/hirdetési díj 10%-a fizetendő,

4 héten belül történik, a teljes bérleti/hirdetési díj 50%-a fizetendő,

2 héten belül történik, a teljes bérleti/hirdetési díj 80%-a fizetendő,

5 naptári napon belül történik, a teljes bérleti/hirdetési díj 100%-a fizetendő, mint meghiúsulási kötbér.

A megrendelés felmondását a Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni a Társasággal. A megrendelés felmondásának kezdő időpontja a Társasághoz történő beérkezésének időpontjával azonos.

  1. Hirdetési felületek minimális bérleti időszaka

Az I. pont (I). alpont alatt jelölt hirdetési felületek minimális bérleti időszaka 2 hét, a (II)., (III)., (IV)., (V)., alpont alatti hirdetési felületeké 1 hónap. A bérleti időszak kezdete minden hónap elseje, vagy 15-e lehet.

  1. Díjképzés, díjak tartalma, fizetési feltételek

A 2 hetes kampányok költsége, az egyhavi bérleti díj 60%-a. A jármű belső plakátok kihelyezésének rendelésekor a minimális darabszám 100 felület.

A havi bérleti díjak magukban foglalják a hirdetések folyamatos megjelenését, sérülés esetén cseréjét (amennyiben a Megrendelő biztosít tartalék plakátot). Kivételt képez ez alól a City Light Poster, Óriásplakát és az Épületháló nem kampányidőszakra eső plakátolása (hivatalos plakátolási időszak az aktuális hónap elsejétől ötödikéig, vagy 15-étől 20-áig), melyre Társaság jogosult külön plakátolási díjat felszámolni.

A Társaság a mindenkor érvényes tarifajegyzékét és Médiatájékoztatóját a Megrendelő kérésére levélben, faxon vagy e-mailen juttatja el. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy árait év közben is bármikor megváltoztassa. A tarifaváltozásról köteles legalább 1 hónappal a változás előtt értesíteni a Megrendelőt. Az új tarifa minden, az árváltozás napját követő közzétételre vonatkozik, kivéve, ha a Megrendelő a megrendelését a tarifaváltozásról szóló értesítés kézhezvétele előtt küldte el a Médiának.

Az ajánlat készítése során a Társaság lehetőségek szerint figyelembe veszi a Megrendelőnek a sajtóhirdetések elhelyezésére, a City Light Poster, Óriásplakát és SuliRáma plakáthelyekre, a járműkategóriákra, a jármű darabszámra vonatkozó kívánságait. Technikai, foglaltsági, szervezési akadályok estén a Társaság nem garantálja, hogy a Megrendelő minden rendelési paraméterét teljesíteni tudja. Ebben az esetben a Társaság azonos kategóriájú és médiaértékű hirdetési felületet köteles biztosítani a Megrendelő részére.

A Társaság igény esetén árajánlatot ad a hirdetések grafikai tervezésére és a plakátok, fóliák nyomdai kivitelezésére, egyedi kalkuláció alapján. Gyártási árajánlatot abban az esetben ad a Társaság, ha a Megrendelő megadja számára az alábbi információkat: (i) a pontos kreatív tervet, (ii) példányszámot, (iii) a gyártásra és a közzétételig rendelkezésre álló időt. A Megrendelő részére adott árajánlatát 1 hónapig tarja fenn a Társaság.

 

A reklámanyagok tervezésével, előkészítésével, legyártásával, szállításával kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli. A mennyiségtől függően a Társaság minden megrendeléskor előírja 5-20% tartalékplakát/tartalékfólia gyártását is. Az esetleges reklámanyag hiányából adódó, nem tökéletes kivitelezésért a Társaság nem vállal felelősséget.

A Társaság számlája a megrendelés időpontjában érvényes tarifákat tartalmazza. A Társaság jogosult a bérleti díj számláját a bérleti időszak első napján benyújtani a Megrendelőnek.

Új Megrendelőtől megbízást — az első két megrendelésig —, Társaság csak a kampány teljes költségének előre fizetésével fogad el (kivéve ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg). Megrendelő a Társaság számláját 8 napos határidővel köteles megfizetni, amennyiben Felek megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

Negyedévnél rövidebb időtartamú bérlet esetén a bérleti díj egy összegben, előre fizetendő. Ennél hosszabb időtartamú bérlet esetén a bérleti díjat a Társaság naptári negyedévenként a tárgyidőszak első hetében számlázza ki. Az esetleges töredék időszakokat a Társaság a következő naptári negyedév kezdetéig számlázza ki.

A magazinok esetében a Társaság a hirdetés megjelenésének napján bocsátja ki számláját.

Ha a Megrendelő reklám- vagy médiaügynökségként, saleshouse-ként tevékenykedik, az ügynökségi jutalék vagy megbízási díj összegéről a Társaságnak ellenszámlát köteles benyújtani A mennyiségi engedményeket a Társaság a számlában érvényesítheti. Az ügynökségi jutalék mértékéről az ügynökségi, a mennyiségi engedményről az éves keretszerződések rendelkeznek, ezeknek hiányában a mindenkori aktuális árlistájában meghatározott engedmények érvényesek.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén  a PTk 6:155 § -ban foglalt késedelmi kamatot köteles fizetni késedelembe esése időpontjától számítva 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Társaság elállhat a szerződéstől és jogosulttá válik érvényesíteni tőke, kamat és egyéb követelését.

VII.         A hirdetések tartalma, formája

A hirdetések tartalmáért, a hatósági előírások és az 2008. évi XLVIII. törvény idevonatkozó rendelkezéseinek betartásáért a Megrendelő teljes anyagi felelősség terheli. A Megrendelő kötelessége biztosítani, hogy a hirdetési anyag (közlésre szánt anyag) megfeleljen a magyarországi jogszabályi előírásoknak, valamint ne sértse harmadik fél jogait (különös tekintettel a szerzői és a verseny jogokra) és ne okozzon károsodást a járművekben. az ezzel okozott kárt Megrendelő megtéríteni köteles.

A Megrendelő a megrendelés feladásával egyben igazolni köteles, hogy mindazokkal a reklámmal kapcsolatos szerzői és egyéb jogokkal rendelkezik, amelyek a közreadáshoz szükségesek. Ennek elmaradásból eredő károkért Megrendelő köteles helyt állni.

Megrendelő a saját támogatóinak, szponzorainak emblémáját, logóját a Média hirdetési felületein kizárólag a Társaság előzetes hozzájárulásával jelenítheti meg. A támogatók, szponzorok emblémáján, logóján kívül más információ, például cím, telefonszám semmilyen körülmények között nem közölhető.

 

Amennyiben a Megrendelő mulasztása miatt mégsem az előírt öntapadós fólia kerül a járművekre, a járművekben keletkezett rongálódásért és károkért minden felelősség és a sérült járműkocsik teljes helyreállítási költsége (a teljes újrafényezés) a Megrendelőt terheli. A Megrendelő köteles a reklámanyagokat a fent rögzített paraméterek alapján legyártatni. Az ettől eltérő méret esetén a Társaság a kihelyezett reklámanyagok esztétikai megjelenéséért nem vállal felelősséget. Külön szolgáltatásokat (mint például hirdetési csíkok felragasztása) a Társaság szintén csak felár megfizetése ellenében végez el a Társaság. A felárak megállapítása minden esetben az egyedi igényekhez igazodik.

 

 

 

VIII.       Hirdetési anyagok kihelyezése, eltávolítása

Megrendelő köteles a kész hirdetési anyagot a szükséges tartalékmennyiséggel együtt a bérleti időszak kezdete előtt legalább 1 héttel (a távolsági és helyi buszjáratok esetében 2 héttel) a Társasághoz leszállítani.

A Megrendelő késedelmes szállítása esetén a Társaság nem garantálja a megrendelésben meghatározott teljes bérleti időszak biztosítását, a késedelmes kihelyezés/ragasztás nem vonja maga után a bérleti idő meghosszabbítását.

Jármű-külső megrendelés esetén a Társaság a tőle elvárható legnagyobb gondossággal biztosítja a megrendelt járműreklám-hirdetések folyamatos megjelenítését, azonban semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Megrendelő hirdetései a megrendelés időtartalma alatt megszakítás nélkül megjelennek a járműveken. A hirdetések megjelenését befolyásoló, bármilyen okból adódó átmeneti korlátozások a hirdetési megrendelés egészét nem, csak az adott járművet érinti.

A Társaság a megsérült, illetve a forgalomból műszaki okok, vagy forgalmi átcsoportosítás miatt várhatóan 7 munkanapnál hosszabb időre kiesett jármű helyett lehetőség szerint vele azonos vonalon vagy járműkategóriában közlekedő járműre díjmentesen tartalék anyagot helyez ki. A Társaság akkor tekinti teljesítettnek a Megrendelő megrendelését, ha a hirdetéssel ellátott járművek munkanapokon a teljes üzemidejük legalább 70 %-át forgalomba töltötték.

  1. Egyéb felelősségi szabályok

Megrendelő köteles esetleges kifogásait kellő időben írásban bejelenteni a Társaság felé. Kellő időben történő bejelentésnek Felek kizárólag a reklámkampány időtartalma alatt, a hirdetések plakátok/fóliák hálók eltávolítása előtti időszakot értik tekintettel arra a körülményre, hogy egyéb idő-intervallumban a kifogás közös elbírálása nem lehetséges. A magazinok esetében a Megrendelő a számla és támpéldány kézhezvételét követő 3 napon belül köteles közölni esetleges kifogásait.

A bejelentett kifogást Felek kettő munkanapon belül közösen kivizsgálják, és arról jegyzőkönyvet vesznek fel. Közterület és járműbelsővel kapcsolatban közölt reklamáció esetében a Megrendelő és a Társaság közös bejárásával feltárt hibák érvényesíthetők. A Megrendelő kártérítést igényelhet, ha a Társaság részéről szándékos, vagy gondatlanságból eredő hibás teljesítés történt.

A Megrendelő kártérítési igénye kizárólag kampány teljesítésére korlátozódhat, amely igényt a Társaság a Megrendelő választása szerint- és a keletkezett kár mértékével arányos módon, időarányos (bérleti) díj visszatérítés formájában-, reklámkampány-hosszabbítás, kedvezményes, vagy díjmentes hirdetési felületek biztosításával kompenzál.

A hirdetési fóliák és plakátok legyártásával kapcsolatos minden költség a Megrendelőt terheli. A Társasággal szemben nem érvényesíthetők más, a fentiektől eltérő jellegű és mértékű kártérítési követelések (például az elmaradt üzleti haszon miatti károk), amelyek a kampány hibás vagy hiányos teljesítéséből következően a Megrendelő, vagy bármely harmadik fél részéről esetlegesen felmerülnek. A vis major események (pl. természeti katasztrófák, rendkívüli időjárási behatások, terrorcselekmény stb.) mentesítik a Társaságot minden felelősség és a Megrendelő részéről történő mindennemű kártérítési igény érvényesítése alól. Az esetleges kártérítésre vonatkozó igényét (a kifogás szabályai szerint) a Megrendelő minden esetben írásban köteles közölni a Társasággal.

  1. Záró rendelkezések

A Társaság jogosult arra, hogy a reklámköltség elemzésével foglalkozó intézmények kérésére, kizárólag a reklámráfordítás felmérése céljából, megadja a Megrendelő számára a kihelyezett hirdetések, illetve járművek darabszámát, méretét és fajtáját, valamint jogosult arra, hogy a Megrendeléseket referenciaként felhasználja. Ezen felül Felek kötelesek a jelen Szerződéssel tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot és információt szigorúan üzleti titokként megőrizni. Ezek a tények, adatok és információk harmadik személy tudomására nem hozhatók. A titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő kárt a szerződésszegő fél köteles viselni. ProMix a Felek közötti jogviszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítése során jogosult alvállalkozót igénybe venni.

Felek esetleges vitás kérdések rendezésében elsősorban a tárgyalásos utat veszik igénybe, eredménytelenség esetén a Társaság székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat, perértéktől függően, amelynek döntése Felekre kötelező.

A fenti Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos joganyaga, illetve a PTK. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2015. október 1.

PROMIX ZRt.
Megrendelő